Aangetekend Mailen & de elektronische handtekening retour


Met Aangetekend Mailen is het voor de verzender als optie mogelijk, bij het opstellen van een Aangetekende Mail, om een handtekening retour te vragen aan de Ontvanger. Voor de ontvanger van de Aangetekende Mail is het dus mogelijk om een elektronische handtekening te zetten. Door van de ontvanger bepaalde kenmerken vast te leggen, waaronder het e-mailadres, ip-adres, naam en de koppeling aan een uniek nummer is het mogelijk om aan de ontvanger een zekere identiteit toe te kennen. Om van de identiteit een elektronische handtekening te maken, die voldoet aan de wettelijke vereisten, zal dit authenticatiemiddel gekoppeld moeten worden aan andere gegevens (de inhoud van de e-mail). Pas na de koppeling wordt voldaan aan de definitie van de wet op de elektronische handtekening en heeft de elektronische handtekening dezelfde juridische waarde als de handgeschreven handtekening. 

Het eerste deel bestaat uit het authenticatie proces van de ontvanger, welke door Aangetekend Mailen wordt geregeld terwijl in het tweede deel de aanhechting aan de betreffende elektronische gegevens wordt geregeld. In het tweede deel draagt Aangetekend Mailen zorg voor het proces van de vasthechting (logische associatie) van de identiteit met de inhoud van de e-mail door middel van een eigen digitale handtekening.


De uiteindelijke handtekening moet voldoen aan de eisen die de wet stelt:


1. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;


De e-mail, die de ontvanger ontvangt, bevat een unieke code welke door de ontvanger bij ondertekening moet worden ingevuld. De elektronische handtekening is dan ook op een unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden. Bovendien wordt op deze wijze verhinderd dat derden een bericht te ondertekenen zonder toegang te hebben tot de mailbox van de ontvanger.


2. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;


Voor het identificeren van de ondertekenaar is niet vereist dat er een fysieke controle van de identiteit heeft plaatsgevonden. Dat is anders bij een gekwalificeerde elektronische handtekening, waarbij wel een fysieke controle dient plaats te vinden. Met de techniek van Aangetekend Mailen worden de volgende gegevens verkregen; het ip-adres, het mailadres, de naam en tijd. Daarmee kan de ondertekenaar, zijnde ontvanger, worden geïdentificeerd.


3. zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;

en


het is mogelijk voor de ondertekenaar om zijn e-mailadres onder zijn uitsluitende controle te houden aangezien de ondertekenaar de toegang tot zijn e-mailbox beheert dan wel kan beheren. Daarnaast bevat de e-mail een unieke code (zie punt 1).


4. zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat

elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord


Door het plaatsen van een digitale handtekening van Aangetekend Mailen over alle onderdelen van het proces, wordt het gehele proces gewaarborgd. Zo kunnen wijzigingen achteraf worden opgespoord.


Kortom; met Aangetekend Mailen kan door de ontvanger een rechtsgeldige elektronische handtekening worden gezet indien daarom wordt gevraagd door de verzender die deze mogelijkheid heeft als optie op Aangetekend Mailen. Wel moet worden opgemerkt dat de gebruiker van deze dienst zelf dient te beoordelen of het doel waarmee de handtekening wordt gezet, overeenstemt met het middel.